Growtech | Exhibition 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯƠNG LAI THÔNG MINH NHẬT VIỆT


Số điện thoại:
+84 945 306 068
Website:
https://jvsf.vn/
Youtube:
n/a

Từ đầu những năm 2000, Tiến Sỹ Yukihiro Sugiyama và các cộng sự từ Đại học Tokyo đã nghiên cứu và chiết xuất thành công Organic Carbon (Carbon hữu cơ) trong phòng thí nghiệm. Carbon hữu cơ đã được áp dụng thực tế vào các lĩnh vực sản xuất, cải tạo môi trường và chăm sóc sức khỏe con người. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2019, Chủ tịch JVSF và Tiến sỹ Yukihiro Sugiyama đã thiết lập Công Ty Cổ Phần Tương Lai Thông Minh Nhật Việt (JVSF) và xây dựng phòng thí nghiệm, Nhà máy theo công nghệ Nhật Bản ngay tại Việt Nam.


Danh sách sản phẩm

Image

Organic Carbon Nema1

Estimate price: 0 đ

It's an organic carbon product, used to treat odors and improve the environment
Image

Organic Carbon Nema2

Estimate price: 0 đ

It's an organic carbon product, used to improve soil, increase resistance and crop quality
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063