Growtech | Exhibition 2023

Xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng cao

2021-08-06 - 1 year ago

5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh 50% về lượng so với cùng kỳ năm trước, đạt 576.828 tấn, và giá trị thu về tăng trên 66%, đạt 185,74 triệu USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2021 lượng phân bón xuất khẩu của cả nước đạt 104.233 tấn, tương đương 35,68 triệu USD, giảm 25% cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó; nhưng so với tháng 5/2020 thì tăng mạnh 28,7% về lượng và tăng 46,5% về kim ngạch.

Tính chung trong cả 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh 50% về lượng so với cùng kỳ năm trước, đạt 576.828 tấn, và giá trị thu về tăng trên 66%, đạt 185,74 triệu USD.

Giá phân bón xuất khẩu trong tháng 5/2021 tăng nhẹ 0,9% so với tháng 4/2021 và tăng 13,9% so với cùng tháng năm 2020, đạt trung bình 342,3 USD/tấn. Tính chung trong cả 5 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu cũng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 322 USD/tấn.

Các loại phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 37% trong tổng lượng và chiếm 39% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước trong 5 tháng đầu năm nay, đạt 214.136 tấn, tương đương 72,7 triệu USD, tăng mạnh 63,3% về lượng và tăng 76,5% kim ngạch so với cùng kỳ, giá cũng tăng 8,1%, đạt 339,5 USD/tấn.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, thì phân bón còn xuất khẩu sang Lào 24.330 tấn, tương đương 8,98 triệu USD, chiếm trên 4% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, tăng 9,3% về lượng và tăng 4,3% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá giảm 4,5%, đạt 369 USD/tấn.

Phân bón xuất khẩu sang Malaysia đạt 41.293 tấn, tương đương 8,6 triệu USD, giá 208,2 USD/tấn, giảm cả về lượng và kim ngạch, với mức giảm tương ứng 23,5% và 6%, tuy nhiên giá xuất khẩu tăng tương đối cao 22,9%; chiếm 7% trong tổng lượng và chiếm 4,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Đáng chú ý, xuất khẩu phân bón sang thị trường Philippines và Mozambique mặc dù kim ngạch không lớn, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh; cụ thể, xuất khẩu sang Philippines tăng 169% về lượng, tăng 179,6% về kim ngạch, đạt 20.436 tấn, tương đương 6,71 triệu USD; xuất khẩu sang Mozambique tăng 302% về lượng, tăng 135,4% về kim ngạch, đạt 15.650 tấn, tương đương 4,32 triệu USD.

Xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Nguồn: agrotrade.gov.vn+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063