Growtech | Exhibition 2023

[Infographic] Ứng dụng công nghệ 4.0 và năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

2020-06-04 - 2 years ago

Sự phát triển của ngành Năng lượng tái tạo cùng với những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp giúp gia tăng năng suất và nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp.


Nguồn: https://dienluc247.vn/+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063